A Ráday Felsőoktatási Diákotthon Hitéleti Szabályzata

A szabályzat hatálya a KRE HTK teológus és teológus-lelkész szakos hallgatóin kívül az RFD minden lakójára kiterjed, beleértve a külső helyszíneken elhelyezett hallgatókat is.

Preambulum

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon (továbbiakban RFD) szívesen fogadja mindazokat a tanulmányaik és hitbeli fejlődésük iránt, elkötelezett hallgatókat, akik a felsőoktatásban töltött diákéveik alatt nem csak kollégiumi elhelyezésre, hanem, lelki otthonra és ehhez kapcsolódóan vallásukat gyakorolva lelki életre is vágynak.

Ennek segítésében az RFD Hallgatói Presbitériuma, élén a hallgatói szószólóval igyekszik minden tőle telhetőt megtenni és az ehhez szükséges vezetést imádságban elkérni.

Isten igéjének buzdítását alapul véve, hogy „minden illendően és rendben történjék” (1Kor 14,40), az RFD Hallgatói Presbitériuma a következő szabályokat hozza az otthonlakók intézményesen gyakorolt hitéletére nézve.

 

1§ Az otthonlakók kötelességei 

a, Minden olyan diák, aki nem teológus és teológus-lelkész szakos lakója az RFD-nek, köteles részt venni a számukra heti rendszerességgel megrendezett hitéleti alkalmakon. 

b, Ezeknek az alkalmaknak a mellőzése vétségnek számít, amely fegyelmi eljárást von maga után, és akár a diákotthoni férőhely elvesztésével is szankcionálható, illetve hátrányt jelent a diákotthoni továbbmaradási kérelmek elbírálásakor.

c, Szemeszterenként a meghírdetett alkalmak maximum 30%-áról lehet hiányozni indoklás nélkül. Amennyiben valaki előre láthatólag ezt a limitet túllépi, az köteles előzetesen kérni a távolmaradási szándékát, és az alkalom után következő 7 munkanapon belül igazolni távollétét az RFD igazgatójának küldött írásos kérelmében. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy igazolatlannak számít a hiányzása.

d, A zavartalan kommunikáció érdekében a Diákotthon lakójának tagja kell lennie a  facebook/RádayReformátusKoli csoportnak és/vagy az RFD e-mail levelező listájának, mert minden lényeges információt ezen a fórumon érnek el a kötelező alkalmakkal kapcsolatban. 

 

2§ Az otthonlakók jogai

a, joga van minden otthonlakónak az RFD területén tartott kötelező és nem kötelező hitéleti alkalmon részt venni.

b, a kötelező alkalmakkal kapcsolatosan elszenvedett sérelmekkel kapcsolatosan jogorvoslat illeti.

 

3§ Bibliakörök

a, Olyan kötelező hitéleti alkalmak, amelyek az otthonlakók hitének gyarapítását és egymással való közösségük elmélyülését segítik.

b, Az RFD minden lakója szabadon választhatja meg, hogy melyik bibliakör tagja szeretne lenni.

c, Ennek a menete a következőképpen alakul:

c.1. Az RFD lakója a kollégiumi férőhely elfoglalása után, vagy röviddel ezt megelőzően felvételét kéri a facebook/RádayReformátusKoli csoportba.

c.2.A mindenkori spirituális az első kötelező alkalom előtt legkésőbb 8 nappal a Facebook csoporton és az RFD e-mail levelező listáján megosztja az adott félév bibliaköri-otthonórai beosztását, amely a tervezhetőség érdekében félév során változatlan marad. 

c.2.1 Összesen 10 alkalom van a szorgalmi időszakon belül (5 otthonóra és 5 bibliaóra) amelyek hetente váltakoznak a közreadott beosztás szerint. 

c. 2.2 A vizsgaidőszakban, egyházi és nemzeti ünnepeken, hétvégén, oktatási szünetekben nincsenek kötelező alkalmak.

d. A hitéletért felelős hallgatói presbiter legkésőbb az első bibliakör előtt 8 nappal a Facebook csoporton és az RFD e-mail levelező listáján közreadja az induló csoportok számát, a Bibliakör vezetők neveivel és az alkalmak helyszíneivel együtt.

e, Ennek alapján tájékozódva az otthonlakó felkeresi a számára legmegfelelőbb csoportot és az ott lévő jelenléti ívre feliratkozik. Így történik meg a regisztráció és ennek alapján sorolódik be az adott bibliakörre.

f, A bibliaórákkal kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival a mindenkori hitéleti presbitert kell keresnie. 

 

4§ Otthonórák

a, Az Otthonórák- eltérően a Bibliaköröktől- közös alkalmak, melyen az adott héten egy időpontban egyszerre van jelen az RFD lakóközössége.

b, Az Otthonórákkal kapcsolatos észrevételek és panaszok kezelése érdekében a mindenkori spirituálishoz lehet fordulni.

 

5§ Alternatív hitéleti alkalmak

A hallgatói önkormányzat által szervezett nem kötelező alkalmak sorolhatók ide.

 

6§ A Hitéleti Presbiter

a, A Hitéleti Presbiter a kollégium diákvezetői választmányának tagja. 

b, Csak olyan ember jelölhető erre a tisztségre, akinek személye feddhetetlen és a közösség elfogadott tagja. 

c, Mivel feladatköre hitéleti jártasságot feltételez, ezért elsősorban hitéleti szakon tanuló, vagy hitéleti szakon szerzett oklevéllel rendelkező személyt kell jelölni. Amennyiben ez a feltétel nem áll fenn, úgy világi szakon tanuló hallgató is választható erre a tisztségre, de szakmai-teológiai kérdésekben köteles kikérni a mindenkori spirituális véleményét.

 

7§ A Hitéleti Presbiter feladata

a, A bibliakörök koordinálása és az otthonórákkal együtt történő nyilvántartása. 

b, A spirituálissal felelős az adott szemeszter Bibliaköri tematikájának kidolgozásáért.

c, Segíti a Bibliakör vezetők munkáját tanácsaival és előre elkészített tanulmányokkal, az adott félév tematikájához igazodva. 

d, Elkészíti a Bibliaórákhoz kapcsolódó jelenléti íveket, és azok elhelyezéséről az alkalmak kezdete előtt legalább 4 órával hamarabb gondoskodik. 

e, Gondoskodik arról, hogy a bibliaórák hiánytalanul megtartásra kerüljenek. 

            Amennyiben valami oknál fogva (pl a bibliakör vezető betegsége) veszélybe kerül egy bibliaóra megtartása, úgy köteles felkérni valakit a feladat elvégzésére, vagy az adott bibliakör eseti összevonásáról gondoskodni.

f, Folyamatos kapcsolatot tart fenn a mindenkori spirituálissal és az RFD igazgatójával. 

g, Az otthonlakóknak segítséget nyújt a Bibliaköri jelentkezésben, valamint minden ezekkel kapcsolatos kérdésben. 

h, Fogadja a hallgatói észrevételeket, panaszokat és tanácsot ad ezeknek orvoslásában. 

i, A zavartalan kommunikáció érdekében tagja kell legyen a facebook/RádayReformátusKoli csoportnak és mindenről, amiről szükséges itt kell tájékoztatnia az otthonlakók közösségét. 

i.2. Külön Facebook csoportot hoz létre a Bibliakör vezetők számára, ahol az őket érintő információkat közreadja. 

j, Köteles minden szemeszter kezdetén közreadni az induló Bibliaköröket, azok vezetőinek és helyszíneinek a megjelölésével. 

 

8§ A Bibliakör vezetők

a, A Bibliakör vezető egy adott sorszámú csoport felelőse.

b, Elsősorban hitéleti szakos hallgató, vagy ilyen végzettséget szerzett személyek kérhetők fel erre a feladatra. Amennyiben nincs elegendő hitéleti szakon tanuló személy erre a feladatra, úgy hitéletben jártas és feddhetetlen külsős diák is felkérhető.

 

9§ A Bibliakör vezetők feladata

a, A félév elején közreadott időpontokban lévő Bibliaórák megtartása és a Hitéleti Presbiter által kiadott jelenléti ív maradéktalan kitöltése és a szabott határidőig történő leadása.

b, Amennyiben a Hitéleti Presbiter folyamatos pontatlanságot tapasztal a fentiekben, úgy jelenti az RFD igazgatójának és ezt követően döntenek a csoport elvételéről vagy meghagyásáról.

c, A Bibliakör vezető bármilyen jellegű kérdésben bizalommal fordulhat tanácsért a Hitéleti Presbiterhez. 

d, Amennyiben valami oknál fogva nem tudja megtartani a bibliaórát, úgy alapos indokkal  a hitéleti presbiternek ezt köteles jelezni, az alkalom kezdete előtt legalább 6 órával. 

e, Fogadja a hallgatói észrevételeket, panaszokat és ezeket továbbítja a Hitéleti Presbiter felé.

f, A zavartalan kommunikáció érdekében tagja kell legyen a  facebook/RádayReformátusKoli csoportnak, valamint a hitéleti presbiter által létrehozott Bibliakör vezetők csoportjának.